Governing Body

Gopal Sundar Lal Kakshyapati
President
Sudeep Paudel
1st Vice President
Singha Bahadur Shrestha
Vice President
Mahesh Nakarmi
Vice President
Upendra JB Rana
Vice President
Sangharsha Bista
Vice President
Ranjan Rajbhandari
General Secretary
Sanjeev Kumar Pandey
Treasurer
Devendra Basnyat
Member
Rajendra Shrestha
Member
Pushkar Shah
Member
Krishna Gopal Shrestha
Member
Sangeet Shrestha
Member
Pramila Kayastha
Member
Dawa Lama
Member